%header% Photographs

Photographs

オリエンタルホテルと報時球

ykp03_hojikyu.jpg