%header% Photographs

Photographs

桟橋に並ぶ人力車

ykp02_sanbashi_joya.jpg